Agent celny bez wyższego wykształcenia

Like Don't move Unlike
 
3

1. Zagadnienie

Czy można uzyskać wpis na listę agentów celnych bez wykształcenia wyższego?

2. Analiza

Agentem celnym jest osoba wpisana na listę agentów celnych.

Listę prowadzi:

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
ul. Felińskiego 2B
01-513 Warszawa
e-mail: ict.440000@mf.gov.pl
tel: 22 510 46 77
fax: 22 510 49 89

Z kolei, na listę agentów celnych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia następujące warunki:

1. ma pełną zdolność do czynności prawnych;

2. posiada kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych;

3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;

4. wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych.

Ważny dla dalszej analizy jest punkt 2.

Owe kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych to posiadanie:

a) dyplomu ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie

lub

b) co najmniej trzyletniego doświadczenie w sprawach celnych

albo

c) decyzji o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Przez doświadczenie w sprawach celnych należy rozumieć: okres zawodowego wykonywania przed organem celnym czynności określonych przepisami prawa celnego lub okres kształcenia specjalistycznego w szkołach policealnych, przygotowującego do wykonywania takich czynności, w przypadku ukończenia go nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis.

3. Odpowiedź

Można uzyskać wpis na listę agentów celnych bez wykształcenia wyższego przy założeniu udokumentowania doświadczenia w sprawach celnych.

Jak to zrobić?

Do wniosku o wpis na listę agentów celnych należy dołączyć skan dokumentu, który potwierdza co najmniej trzyletnie doświadczenie w obsłudze spraw celnych (np. zaświadczenie od pracodawcy / zleceniodawcy). Poza tym, należy opisać w jakich latach i jakie czynności były wykonywane oraz gdzie (np. Izba Administracji Skarbowej w … Oddział Celny w …). Co ważne, sama forma zatrudnienia nie jest aż tak ważna, może nią być umowa zlecenia zawarta z agencją celną, a nie li tylko umowa o pracę.

Co jest ważne, to udokumentowanie przed jakim organem celnym, kiedy i jakie konkretnie czynności określone przepisami prawa celnego były wykonywane przez osobę wnioskującą o wpis na listę agentów celnych. Przy czym, sporządzane dokumenty mają dotyczyć czynności skierowanych do organu celnego, a nie do agencji celnej.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *