WIS – Wiążąca Informacja Stawkowa w 2023 roku

Like Don't move Unlike
 
6

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) jest decyzją wydawaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Decyzja ta określa:

– właściwą stawkę VAT dla zadeklarowanego towaru lub usługi,

– prawidłową klasyfikację, jeżeli wniosek został złożony o sklasyfikowanie towaru lub usługi, na potrzeby stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczących określenia stawki podatku.

Wiążąca Informacja Stawkowa ułatwia ustalenie stawki podatku od towarów i usług, czy prawidłową klasyfikację towaru lub usługi oraz zapewnia ochronę, gdyż decyzja taka wiąże wszystkie organy podatkowe. Decyzja WIS jest wiążąca dla wszystkich organów podatkowych w stosunku do podmiotów, które ją otrzymały. Należy również pamiętać o tym, że decyzja taka działa w dwie strony. Obowiązuje podmioty będące jej przedmiotem, to jest podatników oraz podmioty prowadzące lub zamierzające wykonywać działalność podatkową. W sytuacji, gdy wobec podmiotu prowadzone jest postępowanie podatkowe, a posiada się WIS, to naczelnik urzędu skarbowego nie może twierdzić, że w odniesieniu do czynności objętych klasyfikacją dokonaną w WIS, została zaniżona lub zawyżona wysokość zobowiązania podatkowego. W takim przypadku, korzyścią z posiadania WIS będzie ochrona, która polega na tym, w przypadku stwierdzenia zaniżenia zobowiązania podatkowego, że podmiot nie będzie zobowiązany do zapłaty odsetek. Podmiot ominie również sankcja VAT, jak również nie zostanie określona kara przewidziana w kodeksie karnym skarbowym, jednak warunkiem jest stosowanie stawki wskazanej w decyzji.

Nie trzeba występować o wydanie WIS, aby uzyskać ochronę prawną. Jednak, aby pozostać bezpiecznym konieczne jest zastosowanie się do decyzji WIS, która została wydana w stosunku do innego podmiotu, która dotyczy tego samego towaru lub usługi.

Wniosek o wydanie WIS może złożyć przy użyciu formularza WIS-W:

1. podatnik posiadający numer NIP,

2. podmiot, który dokonuje lub zamierza dokonywać dostaw towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub świadczenia usług,

3. zamawiający w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym,

4. podmiot publiczny w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia wynagrodzenia w związku z zawieraną umową o partnerstwie publiczno-prawnym,

5. zamawiający w rozumieniu ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia wynagrodzenia koncesjonariusza wraz z ewentualną płatnością od zamawiającego w związku z zawieraną umową koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Wiążąca Informacja Stawkowa obejmuje opis towarów lub usług, których dotyczy. Ponadto, klasyfikację towarów w jednej z trzech klasyfikacji:

1. Nomenklatura Scalona (CN),

2. Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB),

3. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWIU 2015),

a także określa właściwą stawkę podatku od towarów i usług, (chyba że wniosek zawierający żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczących określenia stawki podatku).

WIS przestanie obowiązywać, jeżeli  przepisy prawa podatkowego wskazane w decyzji ulegną zmianie i  w związku z tą zmianą będą niezgodne z tymi przepisami. W tym przypadku przestanie obowiązywać z dniem wejścia w życie nowych przepisów.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej może z urzędu zmienić lub uchylić wydaną decyzję, ale tylko wtedy, gdy stanie się ona niezgodna z przepisami prawa, np.: zmiany klasyfikacji statystycznych lub w związku z orzeczeniem Trybunału Unii Europejskiej. Natomiast, Szef krajowej Administracji Skarbowej może zmienić lub uchylić WIS, jeżeli okaże się ona nieprawidłowa, np. dlatego, że dowód, na podstawie którego została wydana, okazał się fałszywy lub zaistniały inne istotne okoliczności, o których organ podatkowy nie miał wówczas wiedzy. Co ważne, ochrona obejmuje skutki podatkowe zdarzeń mających miejsce do końca okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym doręczono rozstrzygnięcie zmieniające lub uchylające WIS.

Wniosek można złożyć w dowolnym momencie na odpowiednim formularzu WIS-W za pomocą:

1. elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP,

2. Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP): /KIS/wnioski,

3. przesyłki listownej na adres Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała.

Wniosek złożony przez Internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Podpisany wniosek jest równocześnie oświadczeniem pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że w sprawie, której dotyczy wniosek, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

Do wniosku można dołączyć dokumenty dotyczące towaru lub usługi, które pozwolą organowi wydającemu WIS dokonać odpowiedniej klasyfikacji. Mogą to być plany, schematy, wykazy, certyfikaty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty. Może zaistnieć sytuacja, w której urząd wezwie do dostarczenia próbki towaru lub do uiszczenia opłaty za badanie lub analizę. Koszt pokrywa wnioskodawca, a badania wykonywane są przez laboratoria Krajowej Administracji Skarbowej, Bibliotekę Narodową, Polską Akademię Nauk lub inne akredytowane laboratoria lub instytuty badawcze.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ma termin 3 miesięcy na wydanie decyzji, od dnia w którym otrzymał wniosek. Termin ten może ulec wydłużeniu, z uwagi na uzupełnienie wniosku poprzez dostarczenie próbki lub w sytuacji, gdy zajdzie konieczność przeprowadzenia specjalistycznych analiz lub badań.

Jeżeli nie zgadzamy się z decyzją wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, przysługuje nam prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odebrania decyzji. Natomiast na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania albo postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, przysługuje zażalenie, które należy złożyć w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu odebrania postanowienia.

Wydana decyzja wraz z wnioskiem, po usunięciu danych, ewentualnych danych kontrahentów oraz danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa zostanie umieszczona w Systemie Informacji Celno-Skarbowej EUREKA.

WIS może utracić ważność z następujących powodów:

1. przyjęcia zmiany w Nomenklaturze scalonej (CN),

2. przyjęcia przez Komisję Europejską środków, w celu określenia klasyfikacji taryfowej towarów,

3. niezgodności z interpretacją Nomenklatury scalonej, wynikającą z przepisów prawa europejskiego.

Jeżeli wniosek będzie składany przez pełnomocnika, należy załączyć pełnomocnictwo bądź odpis lub kserokopię potwierdzoną przez notariusza, doradcę podatkowego, radcę prawnego lub adwokata wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej od tego pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Magdalena Skonieczny

Agent celny (numer wpisu 19276), absolwentka studiów magisterskich na wydziale finansów i ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach w zakresie finansów i rachunkowości, studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w przedmiocie prawo gospodarcze i handlowe oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w przedmiocie agent celny. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w komórce odpowiedzialnej za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. Autorka blogów www.oclijsie.pl oraz www.porozmawiajmyopodatkach.pl. Specjalizuje się w zakresie prowadzenia postępowań podatkowych (Ordynacja podatkowa, KPA) zarówno przed pierwszą, jak i drugą instancją.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *