Świadczenie niepieniężne z art. 176 KSH a podatek VAT

Like Don't move Unlike
 
6

Jeżeli wykonujesz na rzecz spółki z o.o., jako jej udziałowiec świadczenia niepieniężne z art. 176 KSH to pamiętaj, że zdaniem organów podatkowych co do zasady działasz w charakterze podatnika VAT, a samo wynagrodzenie za świadczenie jest objęte podatkiem VAT we właściwej dla tego świadczenia stawce, chyba że Ty jako udziałowiec korzystasz ze zwolnienia od podatku VAT do limitu kwoty 200.000 zł rocznie albo też samo świadczenie jest zwolnione od podatku VAT z uwagi na jego przedmiot.   

Stanowisko powyższe wielokrotnie wyraził już Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej między innymi w interpretacji indywidualnej z dnia 8 maja 2023 r. znak 0111-KDIB3-1.4012.163.2023.2.MSO.

W ocenie organu interpretacyjnego przedstawionej w tej interpretacji indywidualnej:

„Pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres. Przez świadczenie należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie, powstrzymanie się od działania (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa o podatku od towarów i usług zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 tej ustawy. Należy jednak zaznaczyć, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. Przepis art. 8 ust. 1 ustawy o VAT jest niejako dopełnieniem art. 7 ust. 1 ustawy i ma na celu objęcie opodatkowaniem każdej transakcji wykonywanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, która nie stanowi dostawy towarów, przez co realizowana jest w ten sposób zasada powszechności opodatkowania. Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 5 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika. Według art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Przepis art. 176 § 1 Kodeksu spółek handlowych umożliwia tworzenie swoistych relacji między wspólnikiem a spółką, które pozwalają im wzajemnie odnosić określone korzyści. Dla spółki oznacza to pewność otrzymania w określonym czasie pewnych świadczeń, zaś dla wspólnika możliwość zbytu świadczeń i otrzymania wynagrodzenia”.

W konkluzji, jeżeli przychody osiągane przez udziałowca spółki z o.o. z tytułu czynności wykonywanych na podstawie art. 176 KSH, to jest powtarzających się świadczeń niepieniężnych nie będą stanowiły dla tego udziałowca zarazem przychodów wymienionych w art. 12 ust. 1-6 ustawy o PIT (przychody z tytułu wykonywanej pracy) lub przychodów wymienionych w art. 13 pkt 2-9 ustawy o PIT (przychody z działalności wykonywanej osobiście), to w konsekwencji nie zostanie także spełniona przesłanka zawarta w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT pozwalająca przyjąć, że udziałowiec ten nie działa w charakterze podatnika VAT, o którym stanowi w art. 15 ust. 1 ustawy VAT.

Tym samym, czynności w zakresie świadczeń niepieniężnych, które udziałowiec będzie zobowiązany wykonywać na rzecz spółki z o.o. uznać będzie należało za odpłatne świadczenie usług wykonywane w ramach samodzielnie przez niego wykonywanej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT, a otrzymywane wynagrodzenie stanowić będzie należność za te świadczenia.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *