CIT estoński a obowiązek publikowania strategii podatkowej

Podatnicy CIT tacy jak: 1. podatkowe grupy kapitałowe bez względu na wysokość osiągniętych przychodów, a także 2. pozostali podatnicy inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego…