Opinia zabezpieczająca Szefa KAS z dnia 12 lutego 2024 r. znak DKP3.8082.8.2023

Opinia zabezpieczająca wydana przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 12 lutego 2024 roku dotyczy utworzenia fundacji rodzinnej i sprzedaży udziałów spółki akcyjnej. Dokument poddaje analizie, czy planowane działania wnioskodawcy, polegające na utworzeniu fundacji, wniesieniu do niej majątku, w tym akcji spółki, oraz jej bieżącym funkcjonowaniu, spełniają kryteria unikania opodatkowania zgodnie z Ordynacją podatkową. Wnioskodawcą jest fundator,…

Opinia zabezpieczająca Szefa KAS z dnia 21 grudnia 2023 r. znak DKP3.8082.5.2023

Opinia zabezpieczająca wydana przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (DKP3.8082.5.2023) z dnia 21 grudnia 2023 r. dotyczy utworzenia fundacji rodzinnej, wniesienia do niej mienia, prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację oraz otrzymywania świadczeń przez beneficjentów. Fundatorami fundacji są rodzice pozostający w związku małżeńskim, a beneficjentami są fundatorzy, ich dzieci oraz zstępni tych dzieci. Czynności poddane ocenie obejmują…