Rozpoczęcie prowadzenia działalności w rozumieniu CIT estońskiego przy spółce wcześniej opodatkowanej CIT klasycznym

Nasze Stowarzyszenie Podatników Estońskiego CIT poddało analizie stan faktyczny jak niżej: Spółka z o.o. została założona poprzez zawarcie umowy z początkiem roku 20xx. W okresie od stycznia do czerwca roku 20xx spółka ta była opodatkowana CIT klasycznym wedle stawki 9% podstawy opodatkowania. W lipcu roku 202xx spółka ta spełniając wszelkie ku temu przesłanki wybrała opodatkowanie…

Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek

Jeżeli Twoja spółka jest opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek (estońskim CIT) to pamiętaj, że przez cały okres tego opodatkowania nie możesz wykonać opisanych poniżej czynności pod rygorem utraty prawa do tej formy opodatkowania, przy czym utrata ta może wywołać skutek albo następczy albo wsteczny. I. Przyczyny utraty opodatkowania estońskim CIT ze skutkiem następczym: 1. Rezygnacja…