Certyfikat CBAM

Okres przejściowy dla Mechanizmu Dostosowania Cen Granicznych (CBAM) rozpoczął się z dniem 1 października 2023 r. i ma obowiązywać do końca 2025 r. Po zakończeniu okresu przejściowego, czyli od 1 stycznia 2026 r. importerzy będą zobowiązani do zakupu certyfikatów CBAM, które będą odpowiadać ilości emisji CO(2) wygenerowanej podczas produkcji importowanych towarów. Zakup tych certyfikatów ma…

Raportowanie CBAM

Raportowanie CBAM dotyczy importu towarów takich jak:  1. wodór (CN 2804 10 000), 2. wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki (włącznie z podkładkami sprężystymi) i podobne artykuły z żeliwa lub stali (CN 7318), 3. pozostałe artykuły z żeliwa lub stali (CN 7326), 4. konstrukcje z aluminium i części takich…

Co to jest CBAM

CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), czyli Mechanizm Dostosowania Cen Granicznych to rozwiązanie wprowadzone przez Unię Europejską, mające na celu zniwelowanie różnic w kosztach produkcji towarów związanych z emisją dwutlenku węgla. W wyniku działania tego mechanizmu importowane towary, które zostały wyprodukowane przy wyższej emisji CO(2) niż dopuszczają normy unijne, podlegają dodatkowym opłatom granicznym. CBAM ma celu…

Opinia zabezpieczająca Szefa KAS z dnia 12 lutego 2024 r. znak DKP3.8082.8.2023

Opinia zabezpieczająca wydana przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 12 lutego 2024 roku dotyczy utworzenia fundacji rodzinnej i sprzedaży udziałów spółki akcyjnej. Dokument poddaje analizie, czy planowane działania wnioskodawcy, polegające na utworzeniu fundacji, wniesieniu do niej majątku, w tym akcji spółki, oraz jej bieżącym funkcjonowaniu, spełniają kryteria unikania opodatkowania zgodnie z Ordynacją podatkową. Wnioskodawcą jest fundator,…

Opinia zabezpieczająca Szefa KAS z dnia 21 grudnia 2023 r. znak DKP3.8082.5.2023

Opinia zabezpieczająca wydana przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (DKP3.8082.5.2023) z dnia 21 grudnia 2023 r. dotyczy utworzenia fundacji rodzinnej, wniesienia do niej mienia, prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację oraz otrzymywania świadczeń przez beneficjentów. Fundatorami fundacji są rodzice pozostający w związku małżeńskim, a beneficjentami są fundatorzy, ich dzieci oraz zstępni tych dzieci. Czynności poddane ocenie obejmują…

CIT estoński a obowiązek publikowania strategii podatkowej

Podatnicy CIT tacy jak: 1. podatkowe grupy kapitałowe bez względu na wysokość osiągniętych przychodów, a także 2. pozostali podatnicy inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego…

Rozpoczęcie prowadzenia działalności w rozumieniu CIT estońskiego przy spółce wcześniej opodatkowanej CIT klasycznym

Nasze Stowarzyszenie Podatników Estońskiego CIT poddało analizie stan faktyczny jak niżej: Spółka z o.o. została założona poprzez zawarcie umowy z początkiem roku 20xx. W okresie od stycznia do czerwca roku 20xx spółka ta była opodatkowana CIT klasycznym wedle stawki 9% podstawy opodatkowania. W lipcu roku 202xx spółka ta spełniając wszelkie ku temu przesłanki wybrała opodatkowanie…

Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek

Jeżeli Twoja spółka jest opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek (estońskim CIT) to pamiętaj, że przez cały okres tego opodatkowania nie możesz wykonać opisanych poniżej czynności pod rygorem utraty prawa do tej formy opodatkowania, przy czym utrata ta może wywołać skutek albo następczy albo wsteczny. I. Przyczyny utraty opodatkowania estońskim CIT ze skutkiem następczym: 1. Rezygnacja…

Dobrowolne umorzenie udziałów w spółce a ukryte zyski

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł (nieprawomocnym w dacie publikacji tego wpisu) wyrokiem z dnia 19 lipca 2023 r., sygn. akt I SA/Gd 282/23, że ukryte zyski nie obejmują wypłaty wynagrodzenia udziałowcowi z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów, ale takiego które nie przekracza wartości środków wniesionych przez tego udziałowca tytułem wkładów na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego…

Czy prokurent może podpisać zawiadomienie ZAW-RD

Nasze Stowarzyszenie Podatników Estońskiego CIT zapytało Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej czy prokurent może skutecznie podpisać zawiadomienie ZAW-RD: Zawiadomienie ZAW-RD o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek w polu 10 zawiera zwrot: „Podpis osoby/osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania podatnika”. Czy zwrot ten oznacza, że zawiadomienie ZAW-RD może podpisać nie tylko członek zarządu spółki, a także…

Możliwość retrospektywnego uzyskania potwierdzenia dla numeru VAT-UE (WDT/WNT)

System VIES (VAT Information Exchange System) to narzędzie umożliwiające weryfikację numerów VAT-UE w ramach Unii Europejskiej. Dostęp do systemu jest możliwy na kilka sposobów, co ułatwia podatnikom prowadzenie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz pomaga w unikaniu problemów związanych z nieprawidłowymi numerami VAT kontrahentów. 1. VIES Dostęp do systemu VIES jest możliwy bezpośrednio przez stronę internetową Komisji Europejskiej.…