Działalność nierejestrowana a kasa fiskalna

Kiedy kasa fiskalna nie jest wymagana? Podatnicy prowadzący działalność nierejestrowaną, których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 tys. zł, nie muszą ewidencjonować sprzedaży na kasie fiskalnej. Jest to istotne ułatwienie dla wielu drobnych przedsiębiorców, pozwalające na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z…

Działalność nierejestrowana a VAT

Wprowadzenie Działalność nierejestrowana to popularna forma prowadzenia drobnej działalności zarobkowej przez osoby fizyczne w Polsce, która nie wymaga rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jednym z kluczowych aspektów, który często budzi wątpliwości wśród osób prowadzących taką działalność, jest kwestia podatku od towarów i usług (VAT). W tym artykule szczegółowo omówimy, jak…

Działalność nierejestrowana – rozliczenia

Jak rozliczać się z urzędem skarbowym Jeżeli uzyskujesz przychody zarówno z działalności nierejestrowanej, jak i z umowy o pracę czy umów-zleceń lub umów o dzieło, przychody z działalności nierejestrowanej rozliczasz w zeznaniu rocznym PIT-36. Jest tam rubryka „działalność nierejestrowana”, w której wykażesz przychody, koszty, dochód i należny z tego tytułu podatek. Pamiętaj! W celu opodatkowania…

Działalność nierejestrowana – podstawy

Wprowadzenie Działalność nierejestrowa, zwana także nierejestrowaną lub nieewidencjonowaną, to wyjątkowa forma prowadzenia działalności zarobkowej w Polsce. Jest to rozwiązanie dedykowane osobom fizycznym, które chcą prowadzić drobną działalność gospodarczą bez konieczności rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W niniejszym artykule przedstawimy szczegółowe zasady funkcjonowania działalności nierejestrowej, korzyści, obowiązki oraz ograniczenia związane z…

Preferencyjna podstawa wymiaru składek ZUS

Kiedy możesz skorzystać z preferencyjnej podstawy? Po zakończeniu korzystania z ulgi na start przez 6 miesięcy, lub jeśli zrezygnujesz z niej wcześniej, masz prawo opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy wymiaru składek przez kolejne 24 miesiące kalendarzowe. Preferencyjna podstawa wymiaru składek oznacza, że składki będą opłacane od zadeklarowanej przez Ciebie kwoty, ale nie…

Ulga na start – ZUS

Warunki Skorzystania z Ulgi na Start 1. Podjęcie Działalności Gospodarczej po raz Pierwszy lub Ponownie po 60 Miesiącach Aby skorzystać z ulgi na start, musisz spełnić jeden z następujących warunków: Podejmujesz działalność gospodarczą po raz pierwszy. Ponownie rozpoczynasz działalność gospodarczą po co najmniej 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej. 2. Nie…

Ulgi ZUS

Wprowadzenie Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma wyzwaniami, w tym z obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. ZUS oferuje różne formy ulg i preferencyjnych składek, które mogą znacząco odciążyć nowo powstałe firmy. W artykule omówimy główne opcje dostępne dla przedsiębiorców: ulgę na start, preferencyjne składki, mały ZUS+, oraz działalność nieewidencjonowaną. Ulga na Start Warunki…

Zerowy PIT dla Młodych

Wprowadzenie programu “Zerowy PIT dla młodych” przez Ministerstwo Finansów stanowi istotną zmianę w polskim systemie podatkowym, mającą na celu wsparcie młodych ludzi na rynku pracy. Dzięki tej inicjatywie osoby poniżej 26. roku życia mogą liczyć na znaczne ulgi podatkowe, co w praktyce oznacza większe oszczędności i zwiększenie dostępnych środków na start w dorosłe życie. Co…

Skuteczność zawiadomienia ZAW-RD złożonego przed terminem – w ocenie sądu

Swego czasu, na łamach naszego bloga analizowaliśmy skuteczność zawiadomienia ZAW-RD złożonego przed terminem: https://porozmawiajmyopodatkach.pl/cit-estonski/skutecznosc-zawiadomienia-zaw-rd-zlozonego-przed-terminem/ Z konkluzją, że nasze Stowarzyszenie Podatników Estońskiego CIT rekomenduje przyjęcie postawy ostrożnościowej i składanie w organie podatkowym zawiadomień ZAW-RD nie później niż w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym spółka ma być opodatkowana estońskim CIT, ale zarazem…